Právna doložka

Návštevný poriadok internetových stránok techo.com

 • Prevádzkovateľom internetových stránok techo.cz, techo.hu, techo.ru, techo.sk, techo.com, tech-uk.co.uk, techo.at, techo.ge, ďalej vždy len techo.com, je spoločnosť TECHO , a.s. so sídlom: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10, Česká Republika
 • Prevádzkovateľ žiada všetkých návštevníkov internetových stránok techo.com, aby sa riadne zoznámili s týmto návštevným poriadkom, upravujúcim podmienky prístupu a prevádzky internetových stránok techo.com, a tieto stránky užívali len potom, ak budú s týmto návštevným poriadkom súhlasiť.
 • Akékoľvek použitie internetových stránok techo.com, alebo ich akejkoľvek časti inak ako pre osobnú potrebu, najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či zhotovovanie ďalších rozmnoženín je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru internetových stránok techo.com. Použitie mimo osobnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti TECHO, a.s., a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu internetových stránok techo.com.
 • Na internetových stránkach techo.com sú spoločnosťou TECHO, a.s. oprávnene využívané dáta ďalších osôb, ktoré sú ich autormi, majiteľmi, distribútormi alebo ich zdrojom. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TECHO, a.s.
 • Všetok obsah internetových stránok techo.com slúži len pre informáciu. Obsah internetových stránok techo.com bol získaný zo zdrojov, ktoré spoločnosť TECHO, a.s. považuje za spoľahlivé. Spoločnosť TECHO, a.s. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu. Obsah internetových stránok techo.com je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné oznámenia uverejnené na internetových stránkach techo.com musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na internetových stránkach techo.com.
 • Spoločnosť TECHO, a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu internetových stránok techo.com.
 • Každý návštevník užíva internetové stránky techo.com na vlastné riziko. Spoločnosť TECHO, a.s. nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním internetových stránok techo.com a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti. Spoločnosť TECHO, a.s. nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie internetových stránok techo.com a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam alebo nemožnosti využívania ich obsahu.
 • Ak sa návštevník pohybuje v časti internetových stránok techo.com, ktoré sú prístupné iba po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla, potom sú dáta poskytnuté návštevníkom použité pre personifikáciu takýchto stránok a čerpaných služieb. V prípade registrovaného prístupu má spoločnosť TECHO, a.s. právo používať údaje poskytnuté v tejto súvislosti návštevníkom pre marketingové účely v rámci spoločnosti TECHO, a.s. alebo na iné účely, súvisiace s podnikaním spoločnosti TECHO, a.s.
 • Spoločnosť TECHO, a.s. je oprávnená sa spojiť s registrovanými návštevníkmi za účelom overenia aktuálnosti resp. správnosti nimi poskytnutých osobných údajov. Údaje, pri ktorých bude existovať opodstatnená pochybnosť o ich správnosti, budú blokované s tým, že ak ich nebude možné opraviť alebo overiť, popr. by takáto oprava alebo overenie bolo spojené s neúmernými nákladmi alebo ťažkosťami, dôjde k ich likvidácii.
 • Ak nie je výslovne uvedené inak, je Návštevný poriadok platný a účinný dňom jeho prvotného uverejnenia na internetových stránkach techo.com.
 • Spoločnosť TECHO, a.s. si vyhradzuje právo tento Návštevný poriadok kedykoľvek zmeniť. Tento Návštevný poriadok je platný a účinný od 1. 9. 2012

Všeobecné obchodní podmínky 

General Business Terms