Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TECHO, a.s. pro nákup výrobního materiálu, spotřebního a jiného zboží

 

 1. Platnost Všeobecných obchodních podmínek
 2. Pro veškeré vztahy mezi společností TECHO, a.s. (dále jen „TECHO“) a dodavatelem se použijí tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup výrobního materiálu, spotřebního a jiného zboží (dále jen „VOP“), pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.
 3. Právní vztahy vznikající ze smluv uzavřených mezi TECHO a dodavatelem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
 4. Uzavření smlouvy a objednávka
 5. Smlouvy (objednávky a jejich přijetí) pro nákup výrobního materiálu, spotřebního a jiného zboží (dále také společně jako „zboží“) musí být učiněny v písemné formě. Pro účely těchto VOP se za písemnou formu považuje zejména emailová zpráva.
 6. Objednávka je přijata a smlouva je uzavřena okamžikem, kdy TECHO byla dodavatelem potvrzena objednávka, a to způsobem, jakým mu byla doručena. Vylučuje se uzavření smlouvy na základě přijetí nabídky či jiného návrhu na uzavření smlouvy s odchylkou, byť by to byla odchylka, která podstatně nemění původní podmínky objednávky.
 7. Písemná objednávka dodávky zboží obsahuje zejména:
  1. Specifikaci dodávaného zboží;
  2. Termín dodání;
  3. Místo plnění;
  4. Celkovou cenu a způsob její úhrady;
  5. Platební podmínky;
  6. Číslo objednávky a datum jejího vystavení;
  7. Způsob dopravy;
  8. Odkaz na tyto VOP;
  9. Případné specifické požadavky TECHO.
 8. Dodavatel potvrdí přijatou objednávku bez zbytečného odkladu po jejím obdržení, a to nejpozději ve lhůtě 10 dní od jejího doručení, zpravidla prostřednictvím emailové zprávy. V případě, že dodavatel přijatou objednávku TECHO v uvedené lhůtě nepotvrdí, vyhrazuje si TECHO objednávku odvolat.
 9. V případě jakýchkoliv výhrad k objednávce je dodavatel povinen kontaktovat TECHO a dohodnout s ním potřebné změny. Na základě uvedeného jednání bude poté (případně) TECHO vystavena nová/upravená objednávka, kterou dodavatel potvrdí, způsobem a ve lhůtách shora uvedených.
 10. Pro vyloučení pochybností, TECHO a dodavatel akceptují, že každou objednávku lze měnit pouze písemnou formou, a to způsobem, jakým byla příslušná objednávka učiněna. Stejně lze objednávku odvolat.
 • Dodání zboží
 1. Dodavatel odpovídá za řádné dodání zboží dle objednávky a je povinen jej dodat TECHO ve lhůtách stanovených v jednotlivých objednávkách. TECHO je povinna zboží převzít v místě dodání stanoveném v objednávce.
 2. TECHO je při převzetí zboží oprávněna zkontrolovat kvalitu a množství dle objednávky.
 3. TECHO je oprávněna odmítnout zboží v případě zjištění, že zboží je vadné, poškozené, neodpovídá kvalitě či množství uvedeném v objednávce.
 4. Za okamžik dodání výrobního materiálu dle objednávky se považuje dodání na adresu uvedenou v závazné objednávce.
 5. TECHO nabývá vlastnické právo k dodanému zboží písemným potvrzením převzetím zboží – podepsáním dodacího listu.
 6. Nebezpečí škody na zboží přechází na TECHO řádným předáním zboží dodavatelem a písemným potvrzením jeho převzetí TECHO.
 7. Platební podmínky
 8. K celkové ceně za dodávku zboží v jednotlivých objednávkách bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.
 9. Sjednaná cena za dodávku zboží dle jednotlivých objednávek je konečná, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak.
 10. Platba proběhne bankovním převodem na účet specifikovaný v jednotlivých fakturách k dílčím objednávkám.
 11. Za řádně dodané zboží vystaví dodavatel TECHO daňový doklad (fakturu) se splatností 60 dnů od jejího vystavení, pokud nebude mezi stranami v jednotlivých obchodních případech dohodnuto jinak. Má se za to, že doba splatnosti ceny za dodávku zboží (60 dnů) počíná běžet nejpozději od okamžiku převzetí zboží TECHO.
 12. Faktury jsou předávány TECHO e-mailem v pdf formátu na adresu invoices@techo.cz.
 13. Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky na účet dodavatele.
 14. V případě vadného plnění je TECHO oprávněno zadržet jakoukoliv platbu, i pokud nárok na ni vznikl z jiného právního důvodu, až do jejího řádného plnění.
 15. Utajení
 16. Dodavatel se zavazuje, že bude k veškerým technickým, ekonomickým informacím, které se dozví v souvislosti s obchodními vztahy s TECHO přistupovat jako k obchodnímu tajemství.
 17. Na obchodní vztah s TECHO může dodavatel ve své reklamě odkázat pouze, pokud to TECHO předem písemně odsouhlasí.
 18. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývajících z obchodní spolupráce, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace.
 19. Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti zejména obchodní povahy související s činností smluvních stran, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle smluvní strany utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajišťováno.
 20. Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady předané v souvislosti s obchodní spoluprácí.
 21. TECHO a dodavatel berou na vědomí, že veškeré informace, které se dozví při plnění svých vzájemných obchodních závazků a v souvislosti s nimi, jsou informace důvěrné, pokud nejsou obchodním tajemstvím.
 22. Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti všechny své zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít přístup k důvěrným informacím nebo do provozoven smluvních strany.
 23. Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu.
 24. Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací TECHO je považováno zejména jednání dodavatele, kterým jakýmkoliv způsobem zneužije projektové dokumentace, výrobní dokumentace, výkresů, či jiných dokumentů a materiálů předaných TECHO za účelem splnění objednávky. Po dokončení dodávky zboží je dodavatel povinen předmětnou dokumentaci vrátit TECHO. Za jakékoliv porušení povinnosti užít předanou dokumentaci výhradně ke splnění objednávky, nebo povinnosti ji vrátit TECHO, uhradí dodavatel TECHO smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny objednávaného zboží.
 25. Vyšší moc
 26. Vyšší moc, stávky, povstání, opatření úřadů a jiné nepředpokládané, neodvratné a závažné události osvobozují smluvní strany po dobu trvání takové překážky a v rozsahu jejího účinku od povinností plnění. To platí i tehdy, jestliže tyto události nastanou v okamžiku, kdy je postižená smluvní strana v prodlení. Smluvní strany mají povinnost si vzájemně neprodleně poskytovat potřebné informace a přizpůsobovat své závazky změněným poměrům.
 27. Pokud TECHO brání okolnosti vyšší moci převzít plnění na sjednaném místě, je po dobu trvání této překážky vyloučeno prodlení  TECHO s převzetím, stejně jako jsou vyloučeny nároky dodavatele na protiplnění, resp. na náhradu škody. Po dobu trvání této překážky je dodavatel povinen skladovat výrobní materiál na vlastní náklady a nebezpečí.
 • Odpovědnost a záruky
 1. Pokud není dojednáno jinak, přebírá dodavatel odpovědnost za vady svých plnění dle zákonných předpisů.
 2. V případě prodlení a vad dodávky je dodavatel povinen nahradit TECHO veškerou tím způsobenou újmu (přímou i nepřímou).
 3. V případě dodání vadného či z jiného důvodu nepoužitelného zboží je dodavatel povinen zavést okamžitá opatření k nápravě stavu.
 4. Záruční doba na dodané zboží činí 24 měsíců od jeho protokolárního převzetí TECHO. Provádí – li dodavatel rovněž montáž zboží, počítá se záruční doba od uvedení celého zařízení do provozu.
 5. Odstranění vad spočívá buď ve výměně zboží, či vadných součástí, nebo v jeho opravě. Pokud dodavatel zboží přes vyzvání včas nevyměnil, nebo vady řádně neodstranil, je TECHO oprávněna, bez újmy práv z odpovědnosti za vady a ze záruky, tyto vady na účet dodavatele odstranit nebo nechat odstranit. Pokud to nebude možné, je TECHO oprávněna odstoupit od smlouvy. Účinky tohoto odstoupení nastanou marným uplynutím dodatečné lhůty. Drobné vady, nebo takové, jejichž odstranění nesnese žádný odklad, odstraní TECHO sama a dodavatel nahradí TECHO skutečné náklady. Při výměně nebo opravě se záruční doba prodlužuje o dobu potřebnou pro výměnu nebo opravu.
 • Smluvní pokuta
 1. Pokud dodavatel ve lhůtě stanovené v objednávce nesplní řádně svůj závazek k dodání zboží, zaplatí TECHO smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého plnění za každý započatý den prodlení. TECHO je oprávněna započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny plnění.
 2. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok TECHO na náhradu další vyšší škody. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení smlouvy.
 3. Dodané zboží může být užito pro realizaci zakázek TECHO vůči jeho zákazníkům, přičemž dodavatel bere na vědomí, že řádné nedodání zboží, případně dodání vadného zboží, může způsobit TECHO škodu, za kterou odpovídá dodavatel.
 4. Všeobecná ustanovení
 5. TECHO je oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitými účinky, pokud dodavatel nesplnil své povinnosti a nedodal zboží včas a řádně, dle podmínek uvedených v objednávce.
 6. TECHO je oprávněna měnit tyto VOP, přičemž změnu oznámí dodavateli nejpozději 30 kalendářních dnů před dnem účinnosti změny VOP, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti, a to tak, že novelizované znění VOP zveřejní na svých webových stránkách.
 7. Pokud dodavatel písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději do 10 dnů před datem účinnosti, platí, že se změnou souhlasí, a to ode dne účinnosti stanovené TECHO.
 8. Dodavatel není oprávněn postoupit nároky mu vzniklé ze smlouvy s TECHO na třetí osoby.
 9. TECHO a dodavatel kladou velký důraz na odpovědné řízení svého podnikání, proto se smluvní strany zavazují dodržovat při vzájemné obchodní spolupráci veškeré právní předpisy, jakožto i všeobecně platné morální a etické zásady související s obchodní spoluprácí. Za absolutně neplatné se považuje jednání, které je v rozporu s dobrými mravy.
 10. TECHO a dodavatel se zavazují k dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání po dobu realizace obchodní spolupráce, přičemž za korupční jednání se pro účely těchto VOP a obchodní spolupráce považuje nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadování či přijetí jakékoliv nepatřičné výhody, nebo přijetí odměny, nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím kteréhokoliv zaměstnance smluvních stran.
 11. Veškeré spory, které vyplynou ze smluvních vztahů nebo v souvislosti s nimi se TECHO a dodavatel budou snažit urovnat smírně, oboustrannou dohodnou. V případě, že se nepodaří spor urovnat smírnou cestou, bude řešen výhradně podle platného práva České republiky, a to příslušnými obecnými soudy České republiky.
 12. Tyto VOP vstupují v platnost počínaje 1.4.2018.

 

Ke stažení:

Všeobecné obchodní podmínky 

General Business Terms