Politika sociální odpovědnosti

Tato politika vychází především z těchto zdrojů:

Všeobecné deklarace lidských práv OSN, Úmluvy o základních právech při práci Mezinárodní organizace práce, Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a normy SA 8000, která je nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným měřítkem pro společensky odpovědné řízení lidských zdrojů.
Politika byla přijata v červnu 2008 a je pravidelně revidována za účelem neustálého zlepšování naší společnosti. Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

 

Ve vztahu ke společnosti

V rámci svých schopností přispívat ke zlepšování ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek prostřednictvím otevřeného dialogu se zúčastněnými stranami a prostřednictvím aktivní účasti na společném úsilí.

 

Ve vztahu k dětem a mladistvým

Zajistit řádnou ochranu nezletilých; základní zásada zní nezaměstnávat děti ani nepodporovat využití dětské práce s výjimkou případů, kdy se jedná o vládou schválený program výcviku mladých lidí (např. získávání pracovní praxe při studiu).

 

Rovnost příležitostí

Nabízet rovné příležitosti všem zaměstnancům a nejednat diskriminačně ani nepodporovat diskriminaci v případě přijímání zaměstnanců, jejich odměňování, přístupu ke vzdělávání, služebního postupu, ukončování pracovního poměru a odchodu do penze na základě etnického nebo národního původu, kasty, náboženství, invalidity, pohlaví, věku, sexuální orientace, členství v odborech nebo politické příslušnosti.

 

Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost pro naše zaměstnance je pro nás klíčová. Usilujeme o odstranění nebo minimalizaci rizik na pracovišti a o důstojné pracovní prostředí, mimo jiné prostřednictvím zástupce odpovědného za oblast zdraví a bezpečnosti, který působí pro celou oblast pracovních podmínek jakožto prostředník mezi zástupci zaměstnanců a vedením. Za tímto účelem jsme do našeho integrovaného systému řízení implantovali všechny požadavky normy OHSAS 18001.

 

Komunikace se zaměstnanci

Umožnit pravidelné porady se zaměstnanci k řešení potřebných otázek. Respektovat právo všech pracovníků vytvářet odborové organizace a vstupovat nebo nevstupovat do nich dle své volby a kolektivně vyjednávat. Zajistit, aby představitelé zaměstnanců nebyli diskriminování.

 

Svobodné rozhodnutí o zaměstnání

Požadovat, aby všichni zaměstnanci vstupovali do pracovního poměru se společností ze své vlastní vůle; nepoužívat při získávání zaměstnanců nátlaku a nepodporovat jakékoli formy nucené nebo povinné práce.

 

Diskriminace

Odmítáme všechny formy diskriminace v pracovně právních vztazích. Při přijímání pracovníků, jejich odměňování či postupu uplatňujeme rovný přístup založený výhradně na pracovních schopnostech.

 

Šikana a disciplinární opatření

Neuplatňujeme ani nepodporujeme žádné formy psychického či fyzického nátlaku.

 

Pracovní doba

Striktně se řídíme zákoníkem práce a souvisejícími předpisy, které upravují pracovní dobu. Společnost vychází zaměstnancům maximálně vstříc při udělování volna a dovolených.

 

Odměňování

Naše zaměstnance odměňujeme v souladu s příslušnou legislativou a motivačním systémem společnosti. Neuplatňujeme nezákonné srážky ze mzdy z disciplinárních důvodů.

 

Dodavatelé

Vypracovat a udržovat odpovídající postupy k vyhodnocení a výběru významných dodavatelů a subdodavatelů na základě jejich schopnosti plnit požadavky stanovené politikou a zásadami Techo v sociální oblasti a uchovávat přiměřené důkazy o tom, že tyto požadavky jsou trvale plněny.

 

Etika podnikání

Dodržovat nejvyšší standardy etiky a poctivosti podnikání a podporovat snahy národních a mezinárodních orgánů o zavedení a prosazování vysokých etických standardů ve vztahu ke všem podnikatelským subjektům. Dodržujeme platnou legislativu a další požadavky, ke kterým jsme se zavázali.