Politika řízení společnosti

Politika a cíle ISŘ

Politika integrovaného systému řízení společnosti

Zajištění vysoké úrovně kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci, prodeji a zpracování našich výrobků, pokládáme za prioritní pro dosažení úspěšnosti a prosperity naší společnosti a zvyšování konkurenceschopnosti na trzích, kde naše společnost působí. Naším cílem je přispět ke snaze o zachování přirozeného životního prostředí a zásob obnovitelných zdrojů pro příští generace, úspěšné a dlouhodobé uplatnění našich výrobků u zákazníka a to s nejvyššími nároky na jejich technické, uživatelské parametry a také na technický, obchodně technický a zákaznický servis při prodeji. Měřítkem posuzování nároků zákazníků by měl být standard na trzích Evropské Unie.

Vedení TECHO, a.s., se rozhodlo v zájmu zvyšování a zlepšování úrovně řízení managementu integrovaného systému vyhlásit v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti tuto politiku vycházející z následujících principů:

Hlavní cíl společnosti TECHO, a.s.

•    Být mezinárodní společností se silnou pozicí v klíčových zemích střední a východní Evropy.
•    Trvale udržovat systém řízení jakosti podle normy ISO 9001 a vyhovět tak požadavkům standardu Evropského společenství, který garantuje zajištění stabilně kvalitní výroby a služeb.
•    Zajištění vysoké úrovně jakosti našich výrobků a zároveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a snižování zátěže na životní prostředí pokládáme za prioritní pro dosažení úspěšnosti a prosperity naší akciové společnosti a zvyšování konkurenceschopnosti na tuzemském a zahraničním trhu.

Ke splnění tohoto cíle byla vypracována následující strategie vedoucí k neustálému zlepšování současného stavu. 

Produkty TECHO, a.s.
•    Produkty TECHO, a.s. představují nejefektivnější řešení pro kancelářské prostory a prostředí tvořící optimální atmosféru dynamických společností.
•    TECHO, a.s. při vývoji svých produktů spolupracuje s předními českými i zahraničními architekty.
•    Všechny naše produkty odpovídají požadavkům na nezávadnost a bezpečnost, typové produkty byly certifikovány dle EN autorizovanou zkušebnou. Těmto požadavkům věnujeme pozornost i při nákupu dodávek.
•    Při vývoji výrobků a navrhování našich služeb zákazníkům přihlížíme k tomu, aby použité materiály byly recyklovatelné a nezatěžovaly životní prostředí při své výrobě, zpracování, používání i likvidaci.
•    Z toho důvodu se snažíme i o minimalizaci spotřeby materiálu u našich výrobků při zachování maximální funkčnosti těchto výrobků.
•    Svým zákazníkům poskytujeme potřebné informace k ekologické problematice našich výrobků a nabízíme po ukončení životní cyklu našich výrobků jejich zpětné odebrání a ekologickou likvidaci.

Zákazníci
•    Náš zákazník je naše největší priorita. Náš vztah k zákazníkovi je veden snahou splnit všechna jeho očekávání s cílem dosažení maximálního uspokojení jeho potřeb vč. zajištění kompletního servisu. Proto společnost TECHO, a.s. zajišťuje pro své zákazníky nejen vnitřní vybavení, ale i potřebné stavební úpravy.
•    Při kontaktu se zákazníkem vytvořit kulturní prostředí a zajistit přehlednost a pevný řád v uspořádání vzájemných vztahů. Zajistit informovanost zákazníka o používání námi dodaných výrobků a využívat zpětné vazby od zákazníka k trvalému zvyšování jeho spokojenosti.

Dodavatelé
•    Systematickým výběrem dodavatelů, založeným na principu partnerské spolupráce a zaměřeným především na kvalitu nakupovaných dodávek, zajistit, že pro naše produkty budou použity pouze kvalitní dodávky.
•    Přednost při výběru dáváme dodavatelům, kteří kvalitu své subdodávky mohou doložit i certifikovaným systémem řízení, nebo výrobkovými certifikáty.
•    Od našich dodavatelů požadujeme, aby pravidelně sledovali a hodnotili nezávadnost nám dodávaných materiálů a jejich možných dopadů na životní prostředí.

Vnitřní činnost společnosti
•    Ve vnitřní činnosti společnosti vytvořit podmínky pro trvalé zlepšování úrovně všech procesů. Zajišťovat dodržování systému jakosti v průběhu celé činnosti, tj. od počátku každého obchodního případu, až po zajišťování záručního a pozáručního servisu.
•    Kvality a spokojenosti zákazníka dosahujeme součinností všech pracovníků. Od všech pracovníků očekáváme profesní zdatnost, spolupráci a zájem o dobré výsledky společnosti.
•    Nedílnou součástí naší politiky jakosti je i důsledné dodržování pořádku a pozitivní ovlivňování pracovního prostředí ve všech prostorách společnosti. Jsou dodržována všechna pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém BOZP je řízen dle normy OHSAS 18001. 
•    Součástí naší politiky je i trvalé a plánované zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců. Pro stabilizaci zaměstnanců a jejich sounáležitost se společností je vyhlášen program zaměstnaneckých výhod.
•    Znalost předpisů a požadavků k zajištění BOZP považujeme za nedílnou a trvalou součást kvalifikačních předpokladů zaměstnanců. Zajišťujeme jim proto pravidelná školení o právních a ostatních předpisech a zásadách k zajištění BOZP týkajících se jejich práce a pracoviště.

Ekologie
•    Respektování ekologických pravidel a ochrana životního prostředí je prioritou v naší společnosti ve všech našich činnostech. Jejich dodržování má přednost i za cenu snížení zisku. Tuto skutečnost potvrzuje i certifikace společnosti dle normy ČSN EN ISO 14001. Certifikát byl TECHO, a.s. udělenv1.Q 2004.
•    Důsledně dbáme na omezení nepříznivých vlivů našeho provozu na životní prostředí. Maximálně preferujeme používání recyklovatelných materiálů.
•    Při nákupu výrobků, u kterých je výchozí surovinou dřevní hmota, TECHO, a.s. preferuje použití dřeva z lesů pěstovaných trvale udržitelným způsobem (certifikace dle FSC nebo PEFC). Proto TECHO, a.s. požádalo o certifikaci systému ověřování spotřebitelského řetězce dřeva dle CFCS 2002 (C-o-C) a získalo tento certifikát.
•    Důsledně dbáme, aby při realizaci našich výrobních procesů byly respektovány všechny požadavky na ochranu životního a pracovního prostředí.
•    Všechny možné dopady na životní prostředí jsou pravidelně monitorovány. Výsledky monitorování jsou analyzovány a následně přijímána opatření ke zlepšení.
•    Zajišťujeme ekologickou likvidaci všech odpadů z našich procesů. V maximálně možné míře se snažíme o jejich recyklaci.
•    S ekologickou politikou společnosti seznamujeme všechny zaměstnance, environmentální cíle a požadavky jsou stanoveny pro jednotlivé organizační jednotky a odpovědnost za jejich dodržování je zahrnuta do funkčních náplní jednotlivých pracovníků.
•    Udržujeme pravidelnou komunikaci v problematice životního prostředí s příslušnými orgány státního dozoru.

BOZP
•    Při všech činnostech souvisejících s realizací opatření BOZP naplňujeme ustanovení platných legislativních předpisů EU a ČR a taktéž i mezinárodních smluv, k jejichž plnění se ČR zavázala.
•    S ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která jsou spojena s výkonem práce, vytváříme podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření, která mají za cíl předcházet takovýmto rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
•    V případech, kdy nejsme schopni rizika pro BOZP odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, poskytujeme zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, udržujeme je v použivatelném stavu a vyžadujeme a kontrolujeme jejich používání.
•    Usilujeme o prostorové a konstrukční uspořádání a vybavení pracovišť tak, aby pracovní podmínky na nich odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na ně kladeným. Práci organizujeme a pracovní postupy stanovujeme tak, aby neporušovaly zásady bezpečného chování na pracovišti. Nepřipustíme, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
•    Plnění úkolů v péči o BOZP je rovnocennou a neoddělitelnou součástí pracovních povinností všech vedoucích zaměstnanců. Každý zaměstnanec je však povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví, jakož i o bezpečnost a zdraví všech osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.

Závazky vedení
•    Společnost ve vhodných intervalech provádí hodnocení svých cílů, výrobků, způsobilosti procesů a spokojenosti zákazníků.  Výsledky analýzy údajů z hodnocení jsou podnětem k vyhlašování preventivních a nápravných opatření, sloužících ke zlepšování jednotlivých procesů a spokojenosti zákazníků.
•    Vedení společnosti vytváří podmínky k provádění hodnocení stanovených cílů, výrobků společnosti a způsobilosti procesů ve vhodných intervalech, s ohledem na jejich dopady na životní prostředí.  Výsledky analýzy údajů z hodnocení jsou podnětem k vyhlašování preventivních a nápravných opatření, sloužících ke zlepšování jednotlivých procesů ve vztahu k životnímu prostředí.
•    Usilujeme o neustálé zvyšování své výkonnosti v BOZP a zlepšování systému jejího řízení tak, aby co nejlépe naplňovaly měnící se legislativní požadavky a obchodní podmínky. Pravidelně přezkoumáváme stanovenou politiku BOZP a cíle z ní vycházející a kontrolujeme dosaženou úroveň BOZP.
•    Vedení společnosti TECHO, a.s. se zavazuje, že vytvoří potřebné lidské, finanční a materiální zdroje pro uplatňování a zlepšování procesů systémů řízení společnosti a pro zlepšování uspokojování potřeb zákazníků.
•    Představenstvo společnosti plně podporuje realizaci vyhlášené politiky systému řízení.

V Praze dne 1. 12. 2013

Ing. Jiří Kejval
předseda představenstva