FISP

Svou vedoucí pozici mezi ekologicky-odpovědnými světovými producenty jsme také formálně potvrdili členstvím ve FISP („Furniture Industry Sustainability Programme“). Stali jsme se prvním členem a současně i držitelem certifikátu programu FISP (Program trvalé udržitelnosti v nábytkářském průmyslu) s výrobní základnou mimo území Velké Británie. Tento program, jehož hlavním cílem je zajištění nejlepší praxe s ohledem na vztah společnosti k životnímu prostředí a společenskou odpovědnost obchodních společností celkově, zahájila v roce 2006 komise pro ochranu životního prostředí v nábytkářském průmyslu/Furniture Industry Environmental Committee. Certifikát FISP je udělován společnostem, jejichž výrobní technologie a výrobky splňují přísná kritéria na ochranu životního prostředí. Členové programu FISP projevují prvořadý zájem o trvale udržitelný rozvoj. Program se zaměřuje na omezení negativního dopadu na životní prostředí a společnost, a to zejména na základě snížení spotřeby přírodních zdrojů a tvorby odpadu. Hlavní kritéria, na jejichž základě dochází k posuzování vhodnosti pro udělení certifikátu, jsou následující: postoj k životnímu prostředí, emise, odpad a skládky odpadu, energie, doprava, doba upotřebitelnosti a recyklace.

Ohleduplnost k životnímu prostředí na základě designu

Navrhujeme naše výrobky tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí. Snižujeme obsah materiálu, používáme materiály, které lze recyklovat, a zajišťujeme, aby naše výrobky bylo možné snadno rozebrat na samostatné recyklovatelné komponenty.

Obaly

Naším cílem je každoroční snížení používání obalového materiálu o 10%. Toho se nám podařilo dosáhnout i v letech, kdy se výrobní kapacita zvýšila o 20%.

Výroba

Naše emise jsou značně pod limitem přísných mezinárodních norem (ve skutečnosti činí pouze 10% z přípustných limitů EU), vyloučili jsme škodlivé materiály z výrobního procesu, investujeme do nejnovějších technologií a strojního zařízení, veškeré toky odpadů analyzujeme a regulujeme pomocí konceptu tří snah - snížit, opětovně využít a recyklovat.

Úspora energií

Nepřetržitě usilujeme o snížení spotřeby energie – od úsporných žárovek až po výkonnější a energeticky úspornější stroje a opětovné využití tepelné energie z lakovny. Za účelem vyrábění elektrické energie jsme přímo na místě nainstalovali solární panely. V současné době pokryjí pouze velmi malou část našich energetických potřeb, ale jakmile nainstalujeme další řady panelů a budeme tak úspornější ve spotřebě elektrické energie, tento podíl se zvýší.

Doprava

V současné době se bohužel nelze vyhnout použití silniční dopravy – a tedy spalování fosilních paliv. Snažíme se však, aby silniční doprava byla co nejúspornější. Používáme nákladní auta, jež vyhovují normě EURO 4 nebo 5, přepravujeme výrobky způsobem, který co nejefektivněji využívá nosnost, volíme trasy, které jsou co nejúspornější, pokud jde o palivo, a využíváme místní skladovací centra – všechno s cílem snížit spotřebu paliva na dodaný výrobek.

Podpora konceptu trvalé udržitelnosti

Poté, co jsme úspěšně prošli kontrolou, stali jsme se prvním plným členem Programu trvalé udržitelnosti v nábytkářském průmyslu (FISP) mimo území Velké Británie.

Administrativní činnost

Aktivně snižujeme množství papíru, který používáme, podporujeme opětovné použití papíru (z druhé strany) a poté jej shromažďujeme pro recyklaci. Rovněž shromažďujeme v kanceláři plastové láhve za účelem recyklace. I když jsme hrdí na svou pověst v oblasti životního prostředí, plně si uvědomujeme, že se tato oblast velice rychle vyvíjí. Je jasné, že to, co se nyní považuje za ekologické, za 10 nebo 20 let bude pokládáno za chabé nebo dokonce nedostatečné. Naši zákazníci vyžadují po svých dodavatelích nábytku stále větší úsilí, pokud jde o omezení dopadu na životní prostředí. Proto jsme se zavázali k neustálému zlepšování své pověsti v oblasti ochrany životního prostředí, abychom zůstali společností, která udává na tomto poli směr vývoje, a nikoli firmou, která tento směr pouze následuje.

  • FISP  » Click to zoom ->
    FISP